Winkelwagen
0 producten • €0,00
Winkelwagen

Algemene Leveringsvoorwaarden van Original Car Parts

Artikel 1. Algemeen
1.1 Op alle aanbiedingen van Original Car Parts zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.
Op verzoek zendt Original Car Parts u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Naast deze algemene voorwaarden kan Original Car Parts aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie.
De aanvullende voorwaarden maken deel uit van
deze algemene voorwaarden..
1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk
van de hand gewezen.
1.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene
voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Original Car Parts en de koper zullen alsdan in overleg
treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te
komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht
wordt genomen.
1.5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene
voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
1.6 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is,
dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
1.7 Indien Original Car Parts niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de
bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Original Car Parts in enigerlei mate het recht zou verliezen om
in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst
2.1 De koopovereenkomst komt tot stand door ontvangst van de orderbevestiging van Original Car Parts
via e-mail, internet, telefoon of anderszins.
2.2 Original Car Parts heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te
accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na
vooruitbetaling, in welk geval de koper dienovereenkomstig wordt ingelicht.

Artikel 3. Aanbiedingen
3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Original Car Parts zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor
aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
3.2 Original Car Parts kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij
 redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3 Original Car Parts behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren in de aanbiedingen.
3.4 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege
alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, kosten. De prijzen zijn exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Prijzen, leveringstermijnen en verzending
4.1 Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld in de website van Original Car Parts
onder voorbehoud van type of drukfouten. Original Car Parts heeft het recht, voor levering
de koper te informeren als er een type of drukfout is gemaakt.
4.2 De producten van Original Car Parts worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van
bestelling, tenzij anders overeen gekomen.
4.3 Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn
overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de
Wederpartij Original Car Parts derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Original Car Parts dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
4.4 Original Car Parts heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.5  Indien Original Car Parts gegevens behoeft van de klant voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de klant deze juist en volledig aan Original Car Parts ter beschikking heeft gesteld.
4.6 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Original Car Parts gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Original Car Parts bevoegde persoon en de klant akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Original Car Parts op en is voor de klant geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
4.7 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Original Car Parts een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
4.8 Indien de klant in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Original Car Parts gehouden is, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Original Car Parts daardoor direct of indirect ontstaan.
4.9 De producten worden verzonden onder risico van Original Car Parts. De klant draagt het risico van de producten van het ogenblik af waarop de producten aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
4.10 De klant is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de producten teruggestuurd naar Original Car Parts en worden de producten opgeslagen en worden er kosten in rekening gebracht bij de klant.
4.11 In geval de klant de bestelde producten weigert af te nemen, of ze binnen 2 weken niet heeft afgehaald op de opgegeven opslagplaats, heeft Original Car Parts het recht u een factuur te sturen van de door Original Car Parts gemaakte kosten. Hieronder vallen onder ander transportkosten, administratiekosten, opslagkosten en waardevermindering. Deze kosten bedragen 20 % van de hoofdsom met een minimum van € 30,-.

Artikel 5. Overmacht
5.1 Original Car Parts is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien hij daartoe
gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
5.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Original Car Parts geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Original Car Parts niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Original Car Parts heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Original Car Parts zijn verbintenis had moeten nakomen.
5.3 Original Car Parts kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5.4 Indien Original Car Parts ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst
inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Original Car Parts gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 Alle door Original Car Parts in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Original
Car Parts totdat de klant alle verplichtingen uit de met Original Car Parts gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
6.2 Door Original Car Parts geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen
Niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
6.3  De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Original Car Parts veilig te stellen.
6.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop
willen vestigen of doen gelden, dan is de klant verplicht om Original Car Parts daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Artikel 7. Garanties, onderzoek en reclames
7.1  De originele factuur die door Original Car Parts wordt geleverd bij de bestelling van de klant is het garantiebewijs. Dit garantiebewijs dient de klant te kunnen overleggen indien de klant aanspraak wilt maken op garantie. De klant is zelf verantwoordelijk voor het overleggen van dit garantiebewijs.
7.2 De door Original Car Parts te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het
moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de klant zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Original Car Parts kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
7.3 De in lid 2 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 1 maand na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Original Car Parts verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de klant in rekening gebracht worden.
7.4 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de klant en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Original Car Parts, de klant of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De klant komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Original Car Parts geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
7.5 De klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen 7 dagen na aflevering schriftelijk aan Original Car Parts te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Original Car Parts in staat is adequaat te reageren. De klant dient Original Car Parts in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
7.6 Indien de klant tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
7.7 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen recht meer toe op herstel,
vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
7.8  Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Original Car Parts de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de klant, ter keuze van Original Car Parts, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de klant voldoen. In geval van vervanging is de klant gehouden om de vervangen zaak aan Original Car Parts te retourneren en de eigendom daarover aan Original Car Parts te verschaffen, tenzij Original Car Parts anders aangeeft.
7.8 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder
begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Original Car Parts daardoor gevallen, integraal voor rekening van de klant.
7.9 Indien een artikel reeds gemonteerd of in kleur gespoten is, heeft Original Car Parts het recht om het artikel
niet terug te nemen. De klant is zelf verantwoordelijk om te controleren of het geleverde artikel past alvorens te monteren of in kleur te spuiten.

Artikel 8. Herroepingsrecht voor consumenten binnen de EU
8.1    Bij producten:
De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Original Car Parts mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
8.2     De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren;
als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode:
de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
bij levering van diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
8.3    De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
8.4    De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.
8.5     Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
8.6    De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 5.
8.7    De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
8.8    Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. Een ondubbelzinnige wijze is bijvoorbeeld ook het terugsturen van het product.
8.9 Zo snel mogelijk, maar binnen de termijn gesteld in Artikel 8, vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
8.10     De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
8.11 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
8.12 De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
8.13 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Klik hier voor herroepingsformulier

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
9.1    Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
9.2    De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
9.3    De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
9.4    Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
10.1     De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als
de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument;
en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument;
En de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
U heeft het recht uw bestelling tot 14 werkdagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1 Indien Original Car Parts aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
11.2 Original Car Parts is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Original Car Parts is
uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
11.3 Original Car Parts is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
11.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Original Car Parts aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Original Car Parts toegerekend kunnen worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
8.5 Original Car Parts is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
8.6 Indien Original Car Parts aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Original Car Parts beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
8.7 De aansprakelijkheid van Original Car Parts is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
8.8 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is
aan opzet of grove schuld van Original Car Parts of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 12. Vrijwaring
12.1 De klant vrijwaart Original Car Parts voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Original Car Parts toerekenbaar is.
12.2 Indien Original Car Parts uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de klant gehouden
Original Car Parts zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Original Car Parts, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Original Car Parts en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de klant.

Artikel 13. Intellectuele eigendom
Original Car Parts behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de
Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Original Car Parts heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de klant ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14. Afbeeldingen
14.1 Alle films, afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz.
opgenomen in prijscouranten, folders en internet, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot
schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
14.2 Alle door of in opdracht van Original Car Parts gemaakte ontwerpen, afbeeldingen, enz. als bedoeld
in lid 1 blijven eigendom van Original Car Parts en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden
getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt.
14.3 De afnemer is gehouden deze gegevens op eerste verzoek aan Original Car Parts te retourneren
op straffe van een boete ten behoeve van Original Car Parts van 250,- euro per dag, voor iedere dag
dat de aannemer hiermee in gebreke is.

Artikel 15. Betaling
15.1 Hoofdregel is dat de betaling vooraf plaatsvindt voordat het product geleverd wordt, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Andere mogelijkheden zijn verzendingen onder rembours met vooruitbetaling per bank, of afhaling na een overeengekomen aanbetaling.
15.2 Voor het geval dat Original Car Parts een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen
veertien dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
15.3 Indien de koper het totale factuurbedrag niet op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder
voorafgaande ingebrekestelling rente aan Original Car Parts verschuldigd van 10% over het
openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een hele wordt gerekend.
15.4 Original Car Parts is gerechtigd bij het uitblijven van de betaling de zaak ter incasso uit handen te
geven. Zodra Original Car Parts hiertoe is overgegaan is hij gerechtigd bij de koper alle
buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten
bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van 250,-.
15.5 De in behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot
betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

Artikel 16. Handelsmerk
De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de
door Original Car Parts afgeleverde producten zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of
gewijzigd worden.

Artikel 17. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
17.1 Original Car Parts is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond
en met directe ingang te ontbinden, indien:
de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
na het sluiten van de overeenkomst Original Car Parts ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen;
de klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
Indien door de vertraging aan de zijde van de klant niet langer van Original Car Parts kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Original Car Parts gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Original Car Parts kan worden gevergd.
17.2  Indien de ontbinding aan de klant toerekenbaar is, is Original Car Parts gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
17.3  Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Original Car Parts op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Original Car Parts de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
17.4 Indien Original Car Parts op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is
hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de klant, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
17.5  Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Original Car Parts, zal Original Car Parts in overleg met de klant zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de klant toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Original Car Parts is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de klant in rekening gebracht. Original Car Parts zal de klant zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De klant is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Original Car Parts genoemde termijn te voldoen, tenzij Original Car Parts anders aangeeft.
17.6  In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Original Car Parts vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Original Car Parts op de klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
Indien de klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de klant in rekening worden gebracht.

Artikel 18. Arbitrage
Voor rechtszaken is het Nederlandse recht van toepassing. Bij onoplosbare geschillen tussen
klant en Original Car Parts zal de uitspraak van de Nederlandse rechter bindend zijn.

Artikel 19. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
19.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Arnhem.
19.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de
Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
19.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde
van het tot stand komen van de overeenkomst.